Warning

A program folyamatosan frissül. A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a rendezvényen fotózunk és rendezvényen történő részvétel automatikusan hozzájárulás azok közzétételéhez.

Részvételi- és játékszabályzat

„Szent István Nap nyereményjáték” RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

  1. augusztus
  2. A nyereményjáték szervezője

 

A „Szent István Nap nyereményjáték” (a továbbiakban: „Játék" vagy „Nyereményjáték”) szervezője, adatkezelője és lebonyolítója az Antenna Hungária Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Petzval József u. 31-33.; cégjegyzékszám: 01 10 042190; adószám: 10834730244; a továbbiakban: “Szervező”), amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban (továbbiakban: „Részvételi- és Játékszabályzat” vagy „Játékszabályzat”) foglaltaknak megfelelően jár el.

                                                                                                                 

A Facebook önálló adatkezelő, külön adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik (https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy). A Játék szervezésében és lebonyolításában a Facebook semmilyen módon nem vesz részt.

 

A Játékban való részvétel jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 

Jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető bárki számára az Antenna Hungária Zrt. által szervezett Szent István Nap ünnepség hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/augusztus20szentistvannap) A Szervező biztosítja a Játékszabályzat folyamatos elérhetőségét.

 

  1. Kik vehetnek részt a Játékban?

 

2.1 A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött cselekvőképes, természetes személy, aki saját Facebook profillal („Facebook profil”) rendelkezik (a továbbiakban: "Játékos") és aki a Játék időtartama alatt a 4.1. pontban írtaknak Szent István Nap ünnepség hivatalos Facebook oldalát követi („Tetszik” gomb megnyomásával) és a Játékra felhívó posztban rögzítetteknek megfelelően cselekszik és az adott posztban meghirdetett feladatot teljesíti, a feltett kérdésre a poszt alatt kommentben válaszol.

 

Játékos a részvétellel kifejezetten elfogadja a jelen Játékszabályzatban, valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és tudomásul veszi, hogy a Szervező a „Szent István Nap” Facebook oldalon (továbbiakban „Facebook Oldal”) megadott profilnevét az adott Játékkal összefüggésben az Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerinti kezeli, továbbá Játékos tudomással bír arról, hogy Szervező a Facebook oldalon adott válaszát (kommentjét), illetve adatait a jelen Játékszabályzatban, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint felhasználja. A nyertes Játékosok tudomásul veszik, hogy a Szervező az adataik közül a Facebookon regisztrált nevüket az Antenna Hungária Zrt. Facebook oldalán feltünteti.

 

A Játék a résztvevők számára önkéntes, ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

 

2.2. A Játékban nem vehetnek részt:

 

- az Antenna Hungária Zrt. munkatársai, sem közvetlenül, sem közvetett módon,

- az Antenna Hungária Zrt. által szervezett Szent István Nap rendezvénysorozat létrehozásában, illetve a Játék lebonyolításában résztvevő üzleti partnerek munkatársai, sem közvetlenül, sem közvetett módon,

- a 18. életévüket be nem töltött személyek,

- akik nem valódi nevükön vesznek részt a Játékban vagy valótlan személyes adatot szolgáltatnak, illetve nem tudják a személyazonosságukat igazolni,

- a nem magánszemélyhez kapcsolható Facebook profilok.

 

A Játékból kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.

 

Az obszcén, sértő vagy jogsértő megnyilvánulásokat a Szervező eltávolítja, ezek kizárásra kerülnek a Játékból.

 

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

  1. A Játék időtartama:

 

A Játék 2021. augusztus 17. napján 13:00 órától 2021. augusztus 18. napján 23:59 óráig tart (ettől a Szervező a hálózat sebességének függvényében minimálisan eltérhet, illetve informatikai/ technikai probléma fellépése esetén is eltérhet).

 

  1. A Játék menete

 

4.1. A Játékban a Játékos az alábbiak szerint vehet részt:

 

A Játékban való részvételhez keresse fel a Szent István Nap hivatalos Facebook oldalát (https://www.facebook.com/augusztus20szentistvannap), kövesse (lájkolja) az oldalt, majd ott a Játékra felhívó poszt alatt tegyen eleget a játékfelhívásban meghirdetett feladatnak. A Játékos feladata, hogy a Játék időtartama idején, a hivatkozott Facebook oldalon közzétett kérdésre a poszt alatt, kommentben válaszoljon valamint kövesse a rendezvény hivatalos Facebook oldalát. A nyertes a kommentben helyes válaszadó Játékosok közül sorsolással kerül kiválasztásra. A Játékos többszöri kommentben való válaszadása a Játékos nyerési esélyeit nem növeli.

 

A Játékban minden Játékos egy kommenttel vehet részt, több komment esetén a Játékszervező kizárólag az első kommentet veszi figyelembe. A Játékban kizárólag azon Játékosok vesznek részt, akiknek a kommentje 2021. augusztus 18-án 23:59 órakor a fenti Facebook oldalon a felhívó poszt alatt elérhető.

 

4.2. Nyertesek kiválasztása

 

A Szervező a Játékosok közül 5 (öt) nyertest és 10 (tíz) pótnyertest sorsol ki. A sorsoláson azok a Játékosok vesznek részt, akik maradéktalanul eleget tettek a Játékszabályzatban foglaltaknak, azaz akik 1.) követték a Facebook Oldalt, és 2.) a Játékposzt alatt kommentben válaszolnak a posztban feltett kérdésre. A nyeremény sorsolás a helyesen pályázók közt véletlenszerű kiválasztással történik a facebooknyertes.com számítógépes program segítségével. Elsőként az 5(öt) nyertes megállapítása történik, majd a sorsolás sorrendjében a tíz pótnyertes sorsolására kerül sor. A pótnyertesek a sorsolás sorrendjében válhatnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg vagy nem tesz eleget a Játékszabályzatban foglaltaknak.

 

A Szervező a nyertes Játékosokat elektronikus úton értesíti a nyereményjáték alatti kommentben és külön posztban megjelölve a nyertes profilját, valamint Facebook üzenetet is küld.  a sorsolást követő egy órán belül, de legkésőbb 2021. augusztus 19-én reggel 9:00 óráig. A nyertesnek ezt követően személyes (Facebook) üzenetben kell felvennie a kapcsolatot a Szervezővel a Nyeremény átvétele céljából a Szent István Nap hivatalos Facebook oldalán keresztül. A Játékos saját felelőssége, hogy ellenőrizze, hogy nyert-e. Az Antenna Hungária Zrt. Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért, továbbá, ha nem követi az adott poszt hozzászólásit. Az Antenna Hungária Zrt. ebből eredően a játékos által támasztott bármilyen igényérvényesítés lehetőségét kizárja.

 

A Nyerteseknek legkésőbb 2021. augusztus 19-én 18:00 óráig van lehetőségük, hogy személyes üzenetben felvegyék a kapcsolatot a Szervezővel. Amennyiben a Játékos a fenti határidőn belül nem jelentkezik, úgy nyereményre való jogosultságát elveszíti. A Játékos részéről fellépő késedelem a Szervező terhére nem róható fel, a Játékos ebből eredően a Szervezővel szemben semmilyen kártérítési igényt nem érvényesíthet.

 

A bármilyen okból a fenti határidőben nem jelentkező nyertes helyére az első pótnyertes kerül kihirdetésre – a fentiekben meghatározott sorsolással megegyező sorrendben – a Szervező által, akit vagy akiket a Szervező elektronikus úton értesít a játékfelhívást tartalmazó kommentben és Facebook üzenetben. Amennyiben a pótnyertes sem jelentkezik a Nyereményért 2021. augusztus 20-án 16:00 óráig, úgy a pótnyertes helyébe a következő pótnyertes lép.

 

4.3. Nyeremény átvétele

 

A Játékosnak a 4.2. pont szerinti határidőben személyes üzenetben fel kell vennie a kapcsolatot a Szervezővel, és a meg kell adnia a bármely személyazonosításra alkalmas okmányban található teljes nevét és születési idejét, valamint az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat. Az Antenna Hungária Zrt. által megadott visszaigazolást követően jogosult a Nyertes a nyereményét augusztus 20-án a Nyeremény helyszínén igénybe venni. A Nyeremény átvételének további feltétele, hogy a nyertes Játékos fényképes igazolványt mutasson be.

 

A Játékos köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

 

  1. A Nyeremény

 

A Szervező összesen 5 (öt) db vacsorát sorsol ki a Szent Andrea Skybar-ban, mely 2021. augusztus 20-án vehető igénybe („Nyeremény”).

1 (egy) Nyeremény 2 (kettő) fő részére szóló vacsorát tartalmaz a Szent Andrea Skybar-ban 2021. augusztus 20-án.


A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a Nyeremény nyújtására terjed ki, a Nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége.


A Nyeremény készpénzre nem váltható, készpénzben történő visszatérítés nem eszközölhető, továbbá egyéb tárgynyereményre nem cserélhető és át nem ruházható.

 

A Szervező kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a Nyertes az értesítését követően bármely okból nem jelentkezik.

 

  1. Személyi jövedelemadó, költségek

 

A Szervező vállalja, hogy amennyiben felmerül adó- vagy egyéb járulékfizetési kötelezettség a Nyereményekkel kapcsolatban, úgy a Szervező a nyertesek nevében kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadó és a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék összegét is, a nyertesek kötelesek az ennek teljesítéséhez szükséges adataikat a Szervezővel közölni, részére megküldeni, szükség esetén igazolni. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, utazási költség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

 

Amennyiben a Nyertesnek a Nyereménye átvételéhez, vagy beváltásához, igénybevételéhez utaznia kell, úgy annak költségei kizárólag a Nyertest terhelik. 

 

  1. Vegyes rendelkezések

 

A nyereményjátékkal kapcsolatos információk és jelen Részvételi- és Játékszabályzat megtalálhatóak az alábbi linken a rendezvény hivatalos weboldalán: https://szentistvannap2021.hu/reszveteli_es_jatekszabalyzat 
A nyereményjátékra vonatkozó kérdésekkel kapcsolatban annak teljes időtartama alatt az Antenna Hungária Zrt. hivatalos Facebook oldalához lehetséges fordulni személyes üzenet formájában.

 

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált vagy nem valódi adatokat tartalmazó Facebook profil megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását. A megfelelő jogosulti hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag a Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, illetve profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

 

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A Játékszervező kizárja a felelősségét a Játék során használt telekommunikációs eszközök hibájából, és a telekommunikációs kapcsolat megszakadásából, kieséséből, szüneteléséből stb. eredően.

 

A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Facebook-ot, illetve az azt kezelő szervereket ért külső támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékos téves rendszerüzenetet kapnak nyertes/nem nyertes státuszukat illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

 

Szervező kizárja a felelősségét a Facebook rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem, vagy korlátozottan használható.

 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot a Játékosok egyidejű és a Játék meghirdetésével azonos módon történő értesítése mellett bármikor indokolás nélkül megváltoztathatja vagy a Játékot visszavonja.

 

Facebook semmilyen formában nem támogatója vagy szervezője jelen játéknak. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

 

 

Budapest, 2021.08.17.

 

Antenna Hungária Zrt.

Töltsd le a Szent István
Nap alkalmazást
mobilodra.

Elérhető Apple App Store és
Google Play áruházakban