Warning

A program folyamatosan frissül. A műsorváltozás jogát fenntartjuk.

Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a rendezvényen fotózunk és rendezvényen történő részvétel automatikusan hozzájárulás azok közzétételéhez.

Adatkezelési tájékoztató az Antenna Hungária Zrt. által szervezett „Szent István nap” nyereményjátékhoz kapcsolódóan

Adatkezelési tájékoztató az Antenna Hungária Zrt. által szervezett „Szent István nap” nyereményjátékhoz kapcsolódóan

Az Antenna Hungária Zrt. (a továbbiakban: Szervező) „Szent István nap” elnevezésű nyereményjátékot (a továbbiakban: nyereményjáték) szervez a Társaság Szent István Nap Facebook oldalán, mely nyereményjátékot teljes egészében a DOT Creative Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) bonyolít le, így az érintettek adatait is kizárólag a DOT Creative Kft. kezeli. A nyereményjátékra történő jelentkezés, a feltételek teljesítése, a nyereményjátékban nyereményjogosultságot elérő érintettekkel történő nyereményátadási folyamat és kapcsolatfelvétel személyes adatok kezelését eredményezi.

Az Adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) való megfelelés céljából a nyereményjáték hatálya alá tartozó személyek, mint érintettek számára a jelen tájékoztató keretében bocsátja rendelkezésre az adatkezelés legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információkat.

Azok az adatvédelmi kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a GDPR 4. cikkében meghatározott, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadság szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által kiegészített fogalmak szerint értelmezendők.

 1. Az Adatkezelő elérhetőségei

Honlapjának címe: dotcreative.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nyújtására szolgáló elérhetőségei:

Címe: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 16. fszt 1.

Telefonszáma: 06 30/3979565

E-mail címe: hello@dotcreative.hu

 1. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselővel nem rendelkezik, azonban az adatvédelmi kérdésekben megbízott munkatársa közvetlenül megkereshető:

Név: Endrész Dorothea

E-mail cím: endresz.dorothea@dotcreative.hu

 1. Az adatkezelés alapvető információi

Az adatkezelés célja: A Társaság által szervezett nyereményjáték megszervezése, a nyereményjáték sorsolásának megtartása, a nyereményjátékban résztvevő nyereményjogosultságot elérő érintettekkel történő kapcsolattartás, illetve az érintett személyek adatainak nyereményjátékhoz kapcsolódó kezelése, a nyeremények átadása, a nyertesek beazonosítása, valamint az adózási szabályok teljesítése.

A kezelt adatok köre:

A sorsolás ideje alatt a nyereményjáték során a következő adatokat kezeli a Társaság:

 • az érintett Facebook-on regisztrált neve;
 • az érintett Facebook regisztrációjának linkje;
 • az érintett Facebook-on beállított profilképe;
 • az érintett nyereményjáték felhívásban (post) közzétett hozzászólása;
 • a nyereményjáték feltételeinek teljesítése.

A sorsolást követően a nyereményátadás során a nyereményjogosultságot elérő érintett esetében a Társaság a következő adatok is kezeli:

 • az érintett személyazonosító adatai (családi- és utóneve, lakhelye, születési helye, születési ideje,
 • adóazonosító jele, édesanyja leánykori neve),
 • az érintett nyereményjogosultságának ténye,
 • az érintett által elért nyeremény,
 • a nyeremény átvételének ténye.

Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amelynek alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

Az adóazonosító jel és az adózási kötelezettség teljesítéshez szükséges egyéb adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése az adózási és egyéb bevallási, nyilvántartási kötelezettségek teljesítése során, melyet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában meghatározott bizonylatolási kötelezettség alapoz meg.

A személyes adatok a nyereményjátékkal összefüggő részvételi szabályzatban meghatározott feltételek teljesülésének megállapításához és a nyeremény átadásához szükségesek, azok hiányában a nyereményjátékban meghatározott nyereményátadása nem teljesíthető. 

Az érintettek a nyereményjáték feltételeinek teljesítésével egyidőben elfogadják a nyereményjátékhoz kapcsolódó részvételi szabályzat feltételeit, valamint a feltételek teljesítésével egyúttal kijelentik, hogy a nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerték, az abban foglaltakat megértették, a személyes adataikat annak ismeretében adták meg.

Adatmegőrzési idő:

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján kezelt adatokat a nyereményjogosultságot elérő érintettek esetén a nyereményátadásról készülő jegyzőkönyvet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 szerinti elévülési ideig, 5 évig kezeli.

A nyereményjogosultságot el nem érő érintettek adatainak megőrzése a nyereményjáték sorsolását követően a Facebook adatkezelési tájékoztatója szerint történik, amely a következő linken érhető el:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Az adózási kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó adatokat az Adatkezelő 8 (nyolc) évig kezeli.

 1. Az adatok megismerésére jogosultak és az adatfeldolgozók

Jelen tájékoztatóban foglalt személyes adatokhoz az Adatkezelő azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akik a nyereményjáték szervezésével és a nyereményjátékkal együtt járó feladatokat a munkakörük alapján kötelesek ellátni.

A nyereményjátékhoz kapcsolódóan az alábbi közös adatkezelési tevékenységre kerül sor:

Közös adatkezelő neve: Facebook Ireland Ltd. (továbbiakban: Facebook)A Facebook oldalon vagy alkalmazásban regisztrált felhasználók számára a felület biztosítása, a nyereményjátékra történő regisztráció lehetősége.

Székhelye: Írország, Dublin, Grand Canal Harbour, Grand Canal Square 4.

A Facebook adatkezelési szabályait és adatkezeléssel összefüggő leírást a következő linken éri el:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Nyilvánosságra hozatal: A Társaság kizárólag a nyereményjogosultságot elérő nyertesek Facebookon regisztrált nevét hozza nyilvánosságra Szent István Nap Facebook oldalán külön felhívás (post) formájában.

Adattovábbítás, adatok címzettjei:

A nyereményadó / SZJA bevallásához és megfizetéséhez szükséges személyes adatokat az Adatkezelő a NAV, illetve egyéb jogszabályban meghatározott hatóságok részére továbbítja, valamint a Nyertesek nevét megküldi a St Andrea Skybar étterem üzemeltetője részére, annak érdekében, hogy a Nyertesek a Nyereményüket igénybe tudják venni.

A Nyeremény nyertes általi átvételének igazolását, valamint az adózási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatokat az Adatkezelő a Szervező részére továbbítja.

Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi a MULTICOM CONTACT Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (1121 Budapest, Zsigmondy Vilmos u. 8/b.) a rendezvény lebonyolításához.

 1. Az érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megillető jogok

Az Adatkezelő az adatkezeléseivel összefüggő jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét vagy kérését indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a beérkezését követő legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, kivéve, ha ez a határidő a kérelem összetettségére vagy a kérelmek számára tekintettel további két hónappal meghosszabbításra kerül.

Az érintetteket az Adatkezelő adatkezeléseivel összefüggésben az alábbi jogok illetik meg:

 • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést vagy tájékoztatást kapjon az alábbiakhoz:
 • a kezelt személyes adatokhoz,
 • az érintett személyes adatok kategóriáihoz,
 • az adatkezelés céljaihoz,
 • azon címzettekhez vagy a címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Társaság közölte vagy közölni fogja,
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz.
 • azon információkhoz, hogy az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról való tájékoztatáshoz,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötte az Adatkezelő, akkor a forrásukra vonatkozó minden elérhető információhoz,
 • az automatikus döntéshozatal tényéhez (ideértve a profilalkotást is), valamint ezekben az esetekben az alkalmazott logikához és ahhoz, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 • helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelőindokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
 • törléshez való jog, amelynek alapján az érintett kérheti, hogy az Adatkezelőindokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben
 • a személyes adatokra már nincs szüksége az Adatkezelőnek abból a célból, amelyből gyűjtötte vagy más módon kezelte,
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőt érintő jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell,
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

Ha az Adatkezelőnyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével az Adatkezelő megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük is a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az Adatkezelő nem törli az adatokat, ha az adatkezelés:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • a személyes adatok kezelését előíró jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges;
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).

Amennyiben az érintett csatolt formában (postai levélben vagy e-mail-en keresztül) olyan személyes adatokat bocsát az Adatkezelőrendelkezésére, amelyek az adott adatkezelési cél eléréséhez nem szükségesek, az Adatkezelő a célszerűség elvével össze nem egyeztető adatokat – amennyiben az aránytalan terhet és költséget nem jelent – indokolással ellátva visszaküldi az érintettnek, vagy abban az esetben, amikor az adatok visszaküldése nem lehetséges (pl. elektronikai rendszerben tárolt adatok stb.) törli vagy megsemmisíti.

Nyereményjogosultságot elérő érintett(ek) a Nyeremény átvételét követően a Facebook felületén törölni tudják hozzászólásaikat, kedvelésüket, valamint profiljukat a sorsolást követően, amely nem jár a nyereményjogosultság elvesztésével.

Amennyiben bármely érintett a nyereményjátékra való jelentkezését vissza kívánja vonni a sorsolást megelőzően, úgy a nyereményjáték felhíváshoz (post) tartozó „hozzászólás” részben törölni tudja saját hozzászólását, kedvelését, valamint a Facebook profil törlési funkció használatával törlésre kerülnek az adatait. Ebben az esetben nem vesz részt a nyereményjáték sorsolásában.

A profil törlése a Facebook adatkezelési tájékoztatója szerint történik, amely a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 • az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike fennáll:
 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 • adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt géppel olvasható elektronikus formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő.
 • tiltakozáshoz való jog nem érvényesíthető, mivel jogos érdek jogalap szerinti adatkezelést az Adatkezelő nem végez jelen adatkezelés során.
 1. Az érintettet megillető jogérvényesítési lehetőségek a jelen adatkezelés vonatkozásában

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy először intézzen megkeresést az Adatkezelő jelen tájékoztató elején megadott elérhetőségei valamelyikén vagy forduljon az Adatkezelő adatvédelmi kérdésekben illetékes munkatársához. Panaszát minden esetben megvizsgáljuk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha panasza ellenére továbbra is sérelmezi, ahogy az Adatkezelő kezeli a személyes adatait, vagy nem kíván nálunk panaszt tenni, az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet.

Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben szerinte Adatkezelő vagy az általa megbízott adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).

A Felügyeleti Hatóság elérhetőségei:

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefonszám: 06 1/391-1400

Telefax: 06 1/391-1410

Az Adatkezelővel vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jog:

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvényszékek listáját a https://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

 1. Az adatkezelésre vonatkozó egyéb tájékoztatás

Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei: amennyiben a Nyertes nem bocsátja rendelkezésre a szükséges adatokat, úgy elveszíti a Nyereményhez való jogosultságát. 

Profilalkotás és automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal: Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló olyan döntést, melynek hatálya kiterjedne az érintettre avagy reá nézve joghatással járna.

Antenna Hungária Zrt.

Töltsd le a Szent István
Nap alkalmazást
mobilodra.

Elérhető Apple App Store és
Google Play áruházakban